Saturday, July 9, 2016

I am returning to thank to all those who contributed! Your names will be part of my Collected Children's Stories book, as soon as we reach the goal. I am very touched by your contributions.

https://www.gofundme.com/ChildrensBookIllustration

Saturday, July 2, 2016

http://www.martinus.sk/eknihy/autor/Katarina-Zavodszka/

1.
Hra na seba
Hra na seba  E-KNIHA
Katarina Zavodszka  ·  Kotzig (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI
Poézia.  „Poetka Katarína Závodszká ponúka zbierku jemnej intímnej lyrickej poézie evokujúcej problémovosť  jej pocitového sveta.““ PhDr. Ladislav Čúzy, CsC.  Hra na seba je jej prvou básnickou zbierkou zo (viac o titule)
Naša cena: 6,95 € okamžite na stiahnutie
2.
The Sabi Sabi Wedding - Svadba v Sabi Sabi
Katarina Zavodszka  ·  Kotzig (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI
Billingual Book. This enchanting illustrated children's story set in the African wilderness contains in essence a moral, not unlike those found in the fables of Aesop.  Here what begins with the childlike misgivings at the frightening sounds of the (viac o titule)
Naša cena: 6,95 € okamžite na stiahnutieTuesday, June 28, 2016

THE THIRTEENTH CHAMBER - TRINÁSTA KOMNATA By Katarina Zavodszka (Bilingual Version)

THE THIRTEENTH CHAMBER
By Katarina Zavodszka

There once was a castle and a lady of the castle was an aged widow Countess N. Dressed in her long black silk gown walking through her properties she called upon a village girl to make her a dress. The girl was to stay in one of the chambers until she was finished with her work.
            “You can walk anywhere you like - inside or outside of the castle - just remember, the chamber all the way down the hallway, the thirteenth chamber, you should never walk into that chamber.”
            The girl said she understood, but immediately she started wondering about the thirteenth chamber. What is in there that she shouldn’t see?! And so she went about her work and when she wasn’t working she took long walks in the gardens or through the salons of the Countess’s castle. She thought of her warning voice and words about the thirteenth chamber.
            First she just walked around it barely looking up at the door as she turned to walk in another direction. Then she walked faster away from it to not be near at all and she thought of roses and fountains of the garden. Then she stood outside as much as she could. Just to be sure that the thought of the thirteenth chamber would not enter her mind. On the next occasion she stood in the entrance way staring into the far end of the hallway with the most mysterious feeling - there was the thirteenth chamber. That chamber she was not suppose to enter. She felt some chills ran over her back as she recalled the old Countess’s warning voice. What could it be so dangerous, so scary, so secret.
            Finally she started walking with courage. She stood next to the high door and listened. She couldn’t hear anything. She looked around her at last and slowly put her hand on the doorknob. She turned. Her heart was beating. Her eyes were large, wide open, as she pushed the door. She peeked in, but darkness inside did not allow her to see enough. She pushed the door open so to see more. She heard some mechanical sounds. After her eyes had adjusted a little, she saw three old women sitting at the sewing machines. They were so focused they barely lifted their heads. They did not stop sewing. In the corners of chamber and next to all the walls there were stacked dresses upon dresses. The girl started walking slowly and noticed that first old woman had a huge thumb from pulling the fabric through the machine, the next one had a huge foot from stepping on mechanical pedal of sewing machine and the third one lifted her eyes at her.
            “How many dresses a day can you make?”, the girl asked.
            “Hundreds.”, the old women said, “This is what we do for thousands of years!”
            “But why was I asked to make a dress that takes me days?”
            “We don’t know. Come closer,” they said and she came closer. So close that she could see that the third woman had her back bent over forever. She looked at her intensely from her narrowed eyes. The girl was drown to look longer. As she looked longer she felt a little dizzy, so dizzy she had to blink and as she opened her eyes again she saw a young girl turning away from her and running towards the door. At the door she turned around once more and walked out closing it behind her.
            “No!”, she screamed out and wanted to lift her arm. But it was heavy as in the dream and when she saw it stretched in front of her - it was all bony with dry hanging skin. She was going to jump and run, but her back - she couldn’t straighten up anymore.


TRINÁSTA KOMNATA
Napísala Katarína Závodszká

Bol raz jeden zámok a hradnou paňou bola staršia vdova, grófka N. Väčšinu času sa prechádzala po svojom majetku v dlhom hodvábnom, čiernom šate. Raz si dala zavolať dievča z dediny, aby jej ušilo šaty. Dievčina mala prebývať v zámockej komnate, pokiaľ si nedokončí prácu.
„Môžeš sa prechádzať, kam sa ti zažiada, vo vnútri i po vonku, ale pamätaj: tá miestnosť na samom konci chodby, to je trinásta komnata, do tej nikdy nesmieš vojsť,“ povedala jej grófka.
Dievčina odvetila, že rozumie, no ihneď začala o trinástej komnate premýšľať. Čo také tam môže byť, že by to nemala vidieť? Pustila sa do práce, a keď nepracovala, chodila na dlhé prechádzky po záhradách a salónoch grófkinho zámku. Stále mala na pamäti grófkin varovný hlas a jej slová o trinástej komnate.
Najskôr okolo nej len tak prešla , keď sa otáčala, ani nezdvihla pohľad ku dverám. Potom kráčala čoraz rýchlejšie, aby od nej bola čo najďalej a snažila sa myslieť radšej na ruže a fontány v záhrade. Potom stála vonku, koľko vládala. Len aby jej myšlienka na trinástu komnatu neprišla na myseľ. No pri najbližšej príležitosti sa ocitla v dlhej vchodovej hale a uprene hľadela do jej vzdialeného konca s najtajomnejším pocitom – tam je trinásta komnata! Komnata, do ktorej nesmie vstúpiť. Cítila, ako jej pri spomienke na grófkin varovný hlas prebehli po chrbte zimomriavky . Čo také nebezpečné, také strašné, také tajomné tam asi tak môže byť?
Napokon odvážne vykročila. Stála pri vysokých dverách a načúvala. Nič nepočula. Poobzerala sa vôkol seba, pomaličky položila ruku na kľučku a stisla ju. Srdce jej búšilo. Keď pootvorila dvere, oči mala obrovské, naširoko otvorené. Nahliadla dnu, ale čierňava jej toho veľa neodhalila. Potlačila dvere ešte kúsok, aby videla viac. Začula nejaké mechanické zvuky. Keď si jej oči privykli na šero, zbadala tri stareny sediace za šijacími strojmi. V kútoch izby a popri stenách bolo naskladaných šiat a šiat. Dievčina pomaličky vykročila a všimla si, že prvá žena má obrovský palec od ťahania látky cez šijací stroj, ďalšia má obrovskú nohu zo stúpania na pedál starého šijacieho stroja, tretia k nej zdvihla pohľad.
„Koľko šiat urobíte za deň? “ spýtala sa dievčina .
            „Stovky,“ odvetila starena. „Robíme to už celé tisícročia! “
            „Ale prečo potom požiadali mňa, aby som ušila šaty, keď mne jedny zaberú celé dni? “
            „To my nevieme. Poď bližšie, “ nabádali ju a ona podišla k nim. Pristúpila tak blízko, zbadala, že tretia žena má nezvratne zhrbený chrbát. Prenikavo na ňu pozerala zúženými očami. Dievčinu čosi vábilo dívať sa ďalej a neodvracať pohľad. Hľadela na ňu a zrazu akoby pocítila závrat, taký silný, že musela privrieť oči, žmurknúť, a keď ich znovu otvorila, zazrela mladú dievčinu, ako od nej uteká ku dverám. Dievča sa pri dverách ešte raz obzrelo a vyšlo von zavrúc ich za sebou.

            „Nie! “ vykríkla a chcela zdvihnúť ruku. Ale bola ťažká ako v sne, a keď ju vystrela pred seba, zistila, že je kostnatá a visí na nej suchá koža. Chcela vyskočiť a utiecť, ale svoj chrbát – ten  už nedokázala vystrieť.

Friday, June 24, 2016

CHATTY CATHY - KAČKA RAPOTAČKA by Katarina Zavodszka (BILINGUAL VERSION)

The story does NOT relate to this very old doll, I just like the picture from the box.

CHATTY CATHY
 
            There once was one Chatty Cathy. This is how she was called. It was said she was a swan, but she did not have a mirror. She had all sorts of fairies around herself, these were supposedly beautiful and they danced beautifully in the forest, they wore beautiful transparent silk clothes. Kathy looked mainly inside. Into her inside, that is, because she had no mirror and she felt - for many different reasons but mainly because most of the fairies were avoiding her - that she did not belong here with them. Perhaps somewhere else… At last, she did not know where at all. So she started to wander.
 
            As she wandered around, she came to a large advertisement table: MM. There was no picture and so she did not know what this one meant. She walked on further. A bunch of fairies ran by her and she just looked into the emptiness and distance. She walked by a bridge and noticed swans. They sat on the water and when they got frightened they ran on the top of the water like Jesus. Not entirely so. They helped themselves with their wings. Cathy was looking down into the water from the bridge but she did not see her image because she was too high. She was bending over a little and she was waiving her legs. Then she walked further. Suddenly she found a large heap of toys. They lied there just so on the ground, on the grass as if someone spilled them out from a big truck. It was strange but not for Kathy. She did not wonder at it. She just came closer and she stood there a moment, then squatted and took a wooden horse into her hand. She sat up onto this one a princess - such a pretty doll she dreamt to be herself - and she started to create stories.
 
            As she played like this a policeman came. Supposedly these toys are not to play with. Supposedly there is playing forbidden, supposedly she has not noticed that sign. Kathy felt ashamed and with a smile she thanked the policeman for his warning. She ran down the small hill where there was a very fast and loud, very thin little river. Maybe one calls it a mountain stream but there was no mountain there only a far-far away meadow full of sunshine. Kathy stuck one of her feet into the river, for a moment she was balancing like this, then she sat down and she stuck the other one in, too. She placed her head into her hands supporting it against her knees and she was looking into the water. This one was bubbling and throwing itself and foaming. It was not possible to see anything in it because it was so wild and therefore it did not mirror. In another moment Kathy felt like getting up and so she started to wander upward. There was such a little mount there. She started to breath heavier. It was as if this little mount was growing in front of her. She stopped for a second and she looked up. Now it started to interest her. And so she started into that big mountain. She walked and strode and she smiled. Before long she knew not about fairies and policeman that is how she has gotten involved and breathless. Quickly she could see she will be there. Ah! She breathed out and she stretched with a smile there all the way on the top. She looked around at the blue skies. She took a deep and sensual breath. She stopped still for a moment. She could not see the fairies, nor the policeman anymore and so la-la-la she jumped around, she did summersaults and she watched around this mountain top. Suddenly she noticed some quiet stir as she walked around some boulder. Someone was there. They were not fairies, but people. These were smiling at her and they took out toys, which they were offering to her. Kathy sat down crossing her legs and she smiled as well. She thought that probably she, too, would be a human.


KAČKA RAPOTAČKA

Bola raz jedna Kačka Rapotačka. Tak sa volala. Vraj bola labuť, ale nemala zrkadlo. Okolo nej žili rôzne víly. Boli očarujúce a krásne tancovali po lese, nosili nádherné priesvitné hodvábne šaty. Kačka hľadela hlavne dovnútra. Najmä do svojho vnútra, keďže zrkadlo nemala a z rôznych príčin sa jej zdalo, že medzi víly nepatrí. Hlavne preto, že sa jej mnohé vyhýbali. Asi patrí niekam inam. No ešte nevedela kam. Vôbec netušila kam. A tak sa vybrala na potulky.
            Ako sa tak túlala, prišla k veľkému reklamnému nápisu: MM. Nebol tam žiadny obrázok, a tak nevedela, čo to znamená. Šla ďalej. Minulo ju mnoho víl a ona len civela do prázdna a do ďaleka. Prešla popri moste a uzrela labute. Posedávali na vode, a keď ich niečo vyplašilo, rozutekali sa po hladine ako Ježiš Kristus. No nie zas úplne tak isto... Trochu si pomáhali krídlami.
Kačka sa z mosta dívala do vody, ale na to, aby videla svoj obraz, bola privysoko. Trochu sa naklonila a chvíľu hompáľala nohami. Potom sa pobrala ďalej.
Zrazu natrafila na veľkú kopu hračiek. Len tak sa povaľovali na zemi v tráve, akoby ich niekto vysypal z veľkého nákladného auta. Bolo to prinajmenšom čudné. Ale nie pre Kačku , tá sa tomu vôbec nečudovala. Podišla bližšie a na chvíľu zastala. Potom si čupla a do rúk vzala dreveného koníka. Posadila naňho bábiku – peknú princeznú, akou sama túžila byť. A začala si vymýšľať príbehy...
            Ako sa tak hrala, pristúpil k nej policajt. Vraj tie hračky nie sú na hranie. Vraj tam je zákaz hrania, a že či si nevšimla značku so zákazom. Kačka sa zahanbila a s úsmevom sa policajtovi poďakovala za upozornenie. Odbehla dolu briežkom. Úpätím kopca pretekala bystrá a hlučná neveľká riečka. Mohol by to byť aj horský potôčik, lenže nikde nablízku nebola žiadna hora, široko-ďaleko len tráva prežiarená slnečným jasom. Kačka strčila do riečky najprv jednu nohu a chvíľu jej trvalo, aby udržala rovnováhu. Potom si sadla a strčila do vody i druhú. Hlavu si podoprela rukami o kolená a hľadela na hladinu. Voda bublala a nadskakovala a penila. Taká bola rozdivočená, že v nej nebolo vôbec nič vidno. Nič sa v nej neodrážalo, nezrkadlila sa.
Zakrátko sa Kačke zažiadalo vstať, a tak sa pomaličky vystrela. Nad ňou sa čnel vŕšok. Vybrala sa po ňom a trochu sa zadychčala. Akoby pred ňou stále narastal. Chvíľu postála a pozrela sa hore – zaujalo ju to. A tak sa pustila do kopčiska. Kráčala a stúpala a usmievala sa. Taká bola zaujatá a zadýchaná, že celkom zabudla na víly aj na policajta. Videla, že už-už tam bude.
Ach! Celkom navrchu si vydýchla a s úsmevom sa narovnala. Rozhliadla sa vôkol seba a po modrej oblohe. Zhlboka a rozkošnícky sa nadýchla. Chvíľku postála. Víly a policajt jej už zmizli z dohľadu, a tak sa roztancovala – hop-šup, tra-la-la... Obzerala sa po okolitej krajine.  Sprava obišla veľké bralo a tu začula tichú vravu. Ktosi tam je! Neboli to víly, ale ľudia. Usmievali sa na ňu a v rukách núkavo držali hračky. Kačka sa usadila do tureckého sedu a úsmev im opätovala. Pomyslela si, že aj ona je asi len človek.

Tuesday, June 14, 2016

THE LITTLE DIGGER - BAGRÍK (BILINGUAL)


The Little Digger
By Katarina Zavodszka
2015

There once was a Little Digger who moved into a new home with his Mommy Digger and Daddy Digger. The home was not too far from a highway that was being built. In the morning, after breakfast, Mommy Digger said to Little Digger: 
“Little Digger, daddy and I have to go to the work on the highway, but you are too small to go with us. You must stay home and if you want to practice digging, then only in our garden! Do not leave our garden. Do not open the gate.

Little Digger said he understood and kissed mommy and daddy good bye.

Upon their leave, the Little Digger started his digging in the garden. He dug here and he dug there. He played all over the garden with joy. When he ran out of space he started digging deeper. He dug a deep hole and kept digging further, when, suddenly, his teeth got stuck on something. He tried to pull out with no success. He wriggled. He rolled his eyes left and right, his teeth stuck deep in the ground, but he saw no one who could help him. His motor ran louder and louder, as he tried to pull his teeth out by backing out.

‘If I make loud noise with my motor,’ he thought, ‘maybe my mommy and daddy can hear me at their work on the highway and will rush home to rescue me.’

He tried so hard to make loud noise that his motor shot out a black cloud of smoke out of his exhaust pipe: “Poof!”

“Excuse me”, said Little Digger and blushed.

But Mommy Digger and Daddy Digger could not hear him, as the work on the highway was loud.

The Little Digger did not give up. He rumbled and grumbled and roared until his radiator overheated. The water in it turned into the steam and the white steam rose up to the sky in form of small sheep-like clouds. This scared him, which sent out yet another cloud up. The Little Digger took notice of it.

‘I have an idea!’ he thought to himself. ‘I will send steam messages up to the sky!’

He added gas to feed his motor, which made his motor run and overheat even more, and his radiator that could not keep up cooling the hot motor made white steam messages that rose to the sky: “Ti-ti-ti, taah-taah-taah, ti-ti-ti. Ti-ti-ti, taah-taah-taah, ti-ti-ti. Ti-ti-ti, taah-taah-taah, ti-ti-ti.” The Little Digger knew very well, that this meant “SOS. SOS. SOS.” in the international Morse code. And in the international Morse code this meant: “Help!”

In the meantime Mommy Digger and Daddy Digger worked hard on the highway. It was nearly lunch break and Mommy Digger paused her digging. She looked up at the blue sky with a puff. There she saw a row of small white sheep-like clouds writing a long message, that looked like this: “. . . - - - . . .”

She read it out aloud: “Dot, dot, dot, dash, dash, dash, dot, dot, dot. Dot, dot, dot, dash, dash, dash, dot, dot, dot. Dot, dot, dot, dash, dash, dash, dot, dot, dot.”


“What is it? An SOS in the sky? And it is coming from the direction of our house, Daddy Digger!” She boomed with an explosion, as she was, after all, a backhoe.

Daddy Digger, alarmed, stopped digging, and blasted through the noisy highway: “Mommy Digger! It is coming from our house, indeed! We better rush home to check on our Little Digger!”

The both of them speeded to their gate, nervous Daddy Digger puffing out black smoke out of his exhaust pipe. “Excuse me, pardon me,” he kept repeating. In the garden they found Little Digger with his teeth stuck deep down in the ground. His eyes rolled up at them.

“I aan a i ee ou,” he mumbled.

“Little Digger!” They shouted simultaneously and got to work to pull him out instantly.

And imagine what they found! Their Little Digger’s teeth came out, to be sure, but they had gold all over them. The three of them peaked into the deep hole just to find that they had gold in their garden‘s ground.

“You have found gold Little Digger!” Daddy digger rumbled, which is, what loud machines, such as he was, do.

“Wow,” Mommy Digger puffed.

The Little Digger smiled while his eyes sparkled, which could had been a short circuit, which is an electrical malfunction, of course, due to his overheating.


Since then Mommy Digger and Daddy Digger did not have to work on the highway any more. They just dug the gold they had in their garden. Of course, they did not call it a garden anymore. They called it ‘A Gold Mine’.BAGRÍK
Katarina Zavodszka

Bol raz jeden Bagrík, ktorý sa so svojou mamou Bagričkou a ockom Bagrom presťahoval do nového domu. Dom stál neďaleko rozostavanej diaľnice.

Ráno, hneď po raňajkách, Bagríkovi mama Bagrička oznámila : „Bagrík, musíme ísť s ockom pracovať na diaľnicu. Ty si však ešte príliš malý a nemôžeš ísť s nami. Musíš zostať doma.  Ak si chceš precvičiť kopanie hliny, budeš si zatiaľ musieť vystačiť s našou záhradou! Ďalej ako do záhrady nechoď! Neotváraj bránu!“

Bagrík odvetil, že rozumie, a mamičku a otecka pobozkal na rozlúčku.

Po ich odchode začal Bagrík kopať v záhrade. Kopal chvíľu tam, potom zase tu. Natešene sa hral po celej záhrade. Keď už všetko rozkopal a nemal sa kam ďalej pohnúť, začal kopať hlbšie. Vykopal hlbočiznú jamu a chcel kopať ešte hlbšie, no zrazu mu v niečom uviazli zuby. Snažil sa ich vytiahnuť, no neúspešne. Vykrúcal sa. Gúľal očami – vpravo, vľavo, no zuby mu ostali uviaznuté v zemi a nikde nikoho kto by mu mohol pomôcť.  Skúšal cúvať, aby dostal zuby von zo zeme, a motor mu pritom hučal čoraz hlasnejšie.

„Keď narobím motorom dostatočný hluk,“ napadlo mu, „možno ma mamička s oteckom začujú až na diaľnici a prídu mi na pomoc.“

Tak úporne sa snažil čo najsilnejšie burácať, až mu z výfuku vystrelil čierny kúdoľ dymu: „Puf!“

„Pardon,“ ospravedlnil sa Bagrík a začervenal sa.


Ale rodičia ho nepočuli, pretože pri práci na diaľnici bol veľký lomoz.

Bagrík sa nevzdával.  Rachotil a vrčal a hučal, až sa mu prehrial chladič. Voda sa v ňom premenila na paru a biele obláčiky pary pripomínajúce ovečky sa vzniesli k oblohe.  Bagrík sa vyľakal a od ľaku vypufol ešte jeden obláčik.  Spozornel.

„Mám nápad!“ pomyslel si. „Vyšlem na oblohu parové správy!“

Pridal plyn, aby sa motor poriadne najedol a ešte viac sa prehrial – chladič ho nestačil chladiť a vypustil biele parové obláčiky. Vyleteli na oblohu v podobe správy: Ti-ti-ti, tá-tá-tá, ti-ti-ti... Bagrík dobre vedel, že v Morseovej abecede to  znamená SOS, čo je všeobecne známe volanie o pomoc.

Mamička Bagrička a ocko Bager zatiaľ usilovne pracovali na diaľnici. Pomaly sa schyľovalo k obedovej prestávke a mamička Bagrička prestala na chvíľu bagrovať. Pozrela hore na začmudenú oblohu. Všimla si rad bielych obláčikov nasledujúcich jeden za druhým ako ovečky. Spolu tvorili správu, ktorá vyzerala približne takto: • • • – – – • • •.

Čítala nahlas: „Bodka, bodka, bodka, pomlčka, pomlčka, pomlčka, bodka, bodka, bodka. Bodka, bodka, bodka, pomlčka, pomlčka, pomlčka, bodka, bodka, bodka. Bodka, bodka, bodka, pomlčka, pomlčka, pomlčka, bodka, bodka, bodka...“


Čo je to? SOS na oblohe? A ide to z tej strany, kde je náš dom. Ocko Bager!“ Pohotovo vyštartovala, no pri náhlom štarte jej riadne vybuchlo pri výfuku, netreba totiž zabúdať, že bola predsa len obyčajný bager.

Vystrašený ocko Bager prestal bagrovať a s vybuchujúcim motorom sa chvatne pustil po rozostavanej diaľnici : “Mama Bagrička! Skutočne to ide od nášho domu! Mali by sme ísť čo najrýchlejšie domov skontrolovať náš Bagrík!”

Obaja vystrašene trielili domov. Nervózny ocko Bager vypúšťal z výfuku čierny plyn.
„Pardon, prepáčte mi,“ ospravedlňoval sa podchvíľou. V záhradke našli Bagrík so zubami uviaznutými hlboko v zemi.  Bezmocne na nich gúľal očami.
„Ú, áách, uj, umm...,“ mumlal.
„Bagrík!“ vykríkli  naraz a ihneď sa pustili do práce na jeho vyslobodení.

A neuveríte čo našli! Keď sa im konečne podarilo vytiahnuť zo zeme Bagríkove zuby, boli celé od zlata. Spoločne pozreli do hlbokej diery a zistili, že Bagrík v záhradke narazil na zlato.

“Našiel si zlato, Bagrík!” vrčal ocko Bager. Vrčanie je totiž u hlučných strojov bežné a ocko Bager bol stroj ako každý iný.

„Fíha,“ zapufkala mama Bagrička.

Bagrík sa usmial a oči mu zažiarili. Mohlo to byť spôsobené aj tým, že mal skrat, čo je elektrické zlyhanie. Nikoho to veľmi neprekvapovalo, veď bol predsa poriadne prehriaty.

Odvtedy mama Bagrička a ocko Bager nemuseli viac pracovať na diaľnici.  Už len kopali zlato vo svojej záhradke. A, samozrejme, už to pre nich nebola len záhrada. Volali ju zlatá baňa.